086 34135835 - 6
2 1 4 3

» قیمت ورق

آخرین ویرایش:12 بهمن 1395

  • جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس حاصل فرمائید.
  قیمت ورق سیاه
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (ریال)
1 2.5 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه 18100
9 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 4.8 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
11 4.8 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
12 4.8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
13 4.8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
14 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
15 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
16 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
17 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
18 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
19 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
20 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
21 8 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
22 8 شیت|فابریک 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
23 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
24 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
25 10 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبارتهران جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
26 10 شیت|فابریک 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبارتهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
27 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
28 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
29 12 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
30 12 شیت|فابریک 12*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
31 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
32 15 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
33 2.5 رول عرض 1.25 فولاد سبا کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
34 3 رول عرض 1.25 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
35 3 رول عرض 1.25 فولاد سبا انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
36 3 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
37 3 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
38 4 رول عرض 1.25 فولاد سبا کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
39 4 رول عرض 1.25 فولاد سبا انبار تهران  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
40 4 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
41 4 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
42 4.8 رول عرض 1.25 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
43 4.8 رول عرض 1.25 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
44 4.8 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
45 4.8 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
46 5 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
47 5 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
48 6 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
49 6 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
50 6 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
51 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
52 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
53 8 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار اراک جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
54 10 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
55 10 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
56 10 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار اراک جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
57 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا کارخانه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
58 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
59 12 شیت 6*1.5 فولاد سبا انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
60 20 شیت 6*2 فولاد اکسین کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.0
  • جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
  قیمت ورق گالوانیزه
ردیف ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) کارخانه قیمت کارخانه (ریال)
1 0.5 عرض 1 هفت الماس جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 0.5 عرض 1.25 هفت الماس جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 0.6 عرض 1 هفت الماس جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 0.6 عرض 1.25 هفت الماس جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 0.5 عرض 1 شهرکرد جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 0.5 عرض 1.25 شهرکرد جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 0.6 عرض 1 شهرکرد جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 0.6 عرض 1.25 شهرکرد جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 0.5 عرض 1.25 کره (انبار اراک)  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 0.6 عرض 1.25 کره (انبار اراک) جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
11 0.7 عرض 1.25 کره (انبار اراک) جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
  • جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
  قیمت ورق رنگی
ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت رول (ریال)
1 قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 زرد 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 سفید 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اراک جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.

 

  • .جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید
clock

آخرین وضعیت بازار

برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار با ما تماس بگیرید. 08634135835

refresh

توضیح شماره سه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات   

monitor

دعوت به همکاری با فروشندگان

مجموعه تخصصی اراک آهن جهت ایجاد تعامل بیشتر با فعالان بازار آهن، در زمینه صنعت آهن و فولاد؛
از صاحبان کالاهای فولادی – همکاران بازار آهن – تجار و فعالان بخش صادرات و واردات و نیز مجریان پروژه‌های صنعتی و ساختمانی دعوت به همکاری می‌نماید

shopping_basket

خرید آهن آلات مازاد شما

مجموعه اراک آهن در راستای خدمت رسانی به مشتریان خود تمام محصولات مازاد بر مصرف پروژه ها را با قیمت مناسب خریداری و یا معاوضه می نماید.