086 34135835 - 6
2 1 4 3

» قیمت میلگرد

آخرین ویرایش: 12 آبان 1395

  • جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس حاصل فرمائید.
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 32 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 8 کلاف آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 10 کلاف آجدار A2  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 10 کلاف آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 8 شاخه آجدار A2 – A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 10 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 18 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
11 20 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
12 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
13 25 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
14 28 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
15 30 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
16 32 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 18 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 28 شاخه آجدار A3  –
ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 کلاف آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 18 شاخه آجدار A3  –
4 20 شاخه آجدار A3  –
معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 8 کلاف آجدار A2  –
شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 شاخه آجدار A2 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 28 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 32 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
هیربد زرندیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیم1ت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 16 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 18 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 20 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 22 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 25 شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.

نورد ایوان غرب

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 20 شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (ظفر بناب) شاخه آجدار A2  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 10 (کیان کاشان) شاخه آجدار A2  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 (کیان کاشان) شاخه آجدار A2  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 12 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 14 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 14 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 16 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 16 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
9 18 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
10 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
11 20 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
12 20 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
13 22 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
14 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
15 25 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
16 25 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
clock

آخرین وضعیت بازار

برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار با ما تماس بگیرید. 08634135835

refresh

توضیح شماره سه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات   

monitor

دعوت به همکاری با فروشندگان

مجموعه تخصصی اراک آهن جهت ایجاد تعامل بیشتر با فعالان بازار آهن، در زمینه صنعت آهن و فولاد؛
از صاحبان کالاهای فولادی – همکاران بازار آهن – تجار و فعالان بخش صادرات و واردات و نیز مجریان پروژه‌های صنعتی و ساختمانی دعوت به همکاری می‌نماید

shopping_basket

خرید آهن آلات مازاد شما

مجموعه اراک آهن در راستای خدمت رسانی به مشتریان خود تمام محصولات مازاد بر مصرف پروژه ها را با قیمت مناسب خریداری و یا معاوضه می نماید.