086 34135835 - 6
2 1 4 3

» قیمت تیرآهن

آخرین ویرایش:12 آبان1395

  • جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس حاصل فرمائید.
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 12 ذوب آهن اصفهان 125 44 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 12 ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 14 ذوب آهن اصفهان 155 36 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 14 کرمانشاه انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 14 ناب تبریز کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 14 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 14 ناب تبریز انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 14 فولاد اهواز کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 16 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 16 ذوب آهن اصفهان 190 30 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 16 آریان فولاد کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 16 آریان فولاد انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 16 فولاد یزد انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 18 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 18 ذوب آهن اصفهان 226 24 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 18 آریان فولاد کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 18 آریان فولاد انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 20 ذوب آهن اصفهان 269 18 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 20 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 20 آریان فولاد کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 20 آریان فولاد انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 20 ترک انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 20 کره انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 22 ذوب آهن اصفهان 315 16 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 22 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 22 آریان فولاد کارخانه شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
6 22 آریان فولاد انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
7 22 ترک (سبک) انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
8 22 کره انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.0
3 24 (نرمال) ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 24 ذوب آهن اصفهان 369 14 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 24 ترک (سبک) انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 کارخانه کیلو جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار اصفهان شاخه جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 27 (نرمال) کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 27 ذوب آهن اصفهان 434 12 انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
5 27 ترک (سبک) انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
ردیف سایز تیرآهن کارخانه وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
2 30 ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
3 30 ترک انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
4 30 روس انبار تهران شاخه  جهت خرید با شماره های 08634135835 و 08634135836 تماس بگیرید.
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.

 

clock

آخرین وضعیت بازار

برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار با ما تماس بگیرید. 08634135835

refresh

توضیح شماره سه

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات   

monitor

دعوت به همکاری با فروشندگان

مجموعه تخصصی اراک آهن جهت ایجاد تعامل بیشتر با فعالان بازار آهن، در زمینه صنعت آهن و فولاد؛
از صاحبان کالاهای فولادی – همکاران بازار آهن – تجار و فعالان بخش صادرات و واردات و نیز مجریان پروژه‌های صنعتی و ساختمانی دعوت به همکاری می‌نماید

shopping_basket

خرید آهن آلات مازاد شما

مجموعه اراک آهن در راستای خدمت رسانی به مشتریان خود تمام محصولات مازاد بر مصرف پروژه ها را با قیمت مناسب خریداری و یا معاوضه می نماید.